Algemene voorwaarden

Al onze werkzaamheden vallen onder de op de algemene voorwaarden van VertrOuders die oop deze pagina zijn opgenomen.  Je kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden door op de onderstaande knop te klikken.

DOWNLOAD HIER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden VertrOuders

 1. Vertrouders is een eenmanszaak naar Nederlands recht.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de eenmanszaak en van al diegene die voor haar werkzaam zijn en zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van VertrOuders.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VertrOuders. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve degene die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij VertrOuders en de door of namens VertrOuders voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 5. Het staat VertrOuders vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in loondienst van VertrOuders te laten uitvoeren, in voorkomend geval door inschakeling van derden.
 6. VertrOuders zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.
 7. Iedere aansprakelijkheid van VertrOuders en degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het in rekening gebrachte honorarium.
 8. VertrOuders is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 7, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Ieder aansprakelijkheid van VertrOuders voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 9. De door VertrOuders verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium; tenzij anders overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief, doch deze kan (afhankelijk van het financiële belang, de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid), variabel zijn. Het honorarium wordt verhoogd met omzetbelasting alsmede met eventuele reiskosten en de kosten van derden (verschotten waaronder deurwaarderskosten, griffierecht, akten en uittreksels). Deze verschotten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever. Door VertrOuders kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 10. De werkzaamheden worden periodiek (per 14 dagen) in rekening gebracht. De declaraties, voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden, worden per e-mailbericht verzonden. Betaling van declaraties van VertrOuders dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling achterwege blijft dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder nadere in gebreke stelling. VertrOuders maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn aanspraak op een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand wordt aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag, en tenminste € 500,00– komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 11. Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is VertOuders gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van VertrOuders voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 12. Het dossier wordt na het einde van de zaak gedurende een periode van zeven jaren bewaard en kan daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.
 13. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VertrOuders is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlands rechter.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van VertrOuders: https://vertrouders.nl.