Kinderbijslag en scheiden

Recht op kinderbijslag

Ouders hebben samen recht op een bijdrage in de opvoeding van hun kind(eren) in de vorm van kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag loopt tot aan de 18everjaardag van het kind en zolang het kind niet uitwonend is. De kinderbijslag loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en wordt per kwartaal betaald.

Kinderalimentatie - VertrOuders Kennisbank

Hoogte van de kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders maar wel van:

  • de leeftijd van het kind;
  • waar het kind woont; en
  • bij een kind van 16 jaar of ouder: de bijverdienste van het kind.

In sommige gevallen kan een ouder voor een kind een dubbele kinderbijslag ontvangen. Dit is het geval indien een kind van 3 jaar of ouder een Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)-advies heeft omdat het intensieve zorg nodig heeft of het kind door een ziekte of handicap of om onderwijs te volgen uitwonend is.

Wie heeft recht op de kinderbijslag?

Als er twee ouders van een kind zijn, hebben beide ouders recht op de kinderbijslag. De kinderbijslag wordt echter maar aan één van de ouders uitbetaald.

Als beide ouders samenwonen kunnen zij in onderling overleg besluiten aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald. Dit zal aan degene zijn die de aanvraag heeft gedaan.

Kunnen zij het in onderling overleg niet eens worden over de kinderbijslag dan zal de SVB uitbetalen aan degene die het eerste de aanvraag doet. Bij een gelijktijdige aanvraag wijst de SVB de kinderbijslag toe aan degene wiens achternaam het eerste in het alfabet voorkomt. Zijn de namen gelijk dan wordt de kinderbijslag toegekend aan de jongste aanvrager.

Wonen de ouders niet samen dan wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.

Woont het kind niet bij (één van) de ouders, dan wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder die het meeste bijdraagt in de kosten van onderhoud van het kind.

Recht op kinderbijslag bij scheiding

Ook ouders die uit elkaar gaan hebben recht op kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag is niet afhankelijk van de betaling of ontvangst van eventuele kinderalimentatie.

De kinderbijslag wordt in principe betaald aan degene bij wie het kind in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven. Deze moet dan wel een aanvraag daartoe hebben gedaan anders zal de kinderbijslag worden betaald aan de andere ouder die wel een aanvraag heeft gedaan. Doet de ouder bij wie het kind is ingeschreven daarna alsnog een aanvraag dan zal de SVB dit wijzigen en in het vervolg betalen aan de ouder bij wie het kind staat ingeschreven.

Indien gescheiden ouders zogenaamde co-ouderschap hebben wordt de kinderbijslag in principe betaald aan degene die daarvoor in de ouderschapsregeling of uitspraak van de rechter is aangewezen.

Indien blijkt dat deze regeling al langer dan zes maanden niet wordt nageleefd, zal de SVB – indien duidelijk – de feitelijk situatie volgen en de kinderbijslag betalen aan de ouder waar het kind zich het meest verblijft.

Is er geen aanwijzing gedaan dan hebben bij co-ouderschap beide ouders recht op de helft van de kinderbijslag.

Wanneer is er sprake van co-ouderschap in de zin van de kinderbijslag?

Er is sprake van co-ouderschap als:

  • de ouders gescheiden wonen;
  • de ouders de kinderen samen opvoeden en verzorgen;
  • de kinderen – ongeveer even vaak doch tenminste 3 keer per week – zowel bij de ene als de andere ouder verblijven. Dit kan overigens ook om de week zijn;
  • de afspraken hierover zijn vastgelegd in een ouderschapsregeling die door beiden ouders is ondertekend of een uitspraak van de rechter.
Kinderbijslag en scheiding - VertrOuders

Bedragen van de kinderbijslag in 2019

0 t/m 5 jaar                         € 219,97 per kind per kwartaal

6 t/m 11 jaar                       € 267,10 per kind per kwartaal

12 t/m 17 jaar                     € 314,24 per kind per kwartaal

Voor een kind van 16 t/m 17 jaar geldt dat deze niet meer dan € 1.296 netto per kwartaal mag bijverdienen.

Op de website van de SVB is precies na te lezen wanneer de kinderbijslag zal worden betaald.

Wijzigingen die van belang zijn voor de kinderbijslag dienen binnen 4 weken aan de SVB te worden doorgegeven. Op de website van de SVB is tevens te vinden in welke gevallen het recht op kinderbijslag komt te vervallen.

Kinderbijslag en kindgebondenbudget bij scheiding

Degene die kinderbijslag ontvangt kan tevens een kindgebonden budget en een eventuele alleenstaande ouderkop ontvangen. Dit is een inkomens-afhankelijke extra bijdrage van de overheid voor gezinnen of ouders met kinderen. Het kindgebonden budget loopt via de Belastingdienst Toeslagen en wordt maandelijks uitbetaald.

Het kindgebonden budget wordt uitbetaald aan degene die de kinderbijslag ontvangt. Bij co-ouderschap kan de kinderbijslag worden betaald aan beide ouders maar voor het kindgebonden budget is dit niet het geval. Dit wordt dan maar uit betaald aan één van de twee ouders.

Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk zodat de ouder die het laagste inkomen heeft, vaak het hoogste kindgebonden budget ontvangt. Soms kan het ook handig zijn om beide gescheiden ouders een kindgebonden budget te laten ontvangen.

Door bij meerdere kinderen de kinderen op een verschillend adres in de gemeentelijke basisadministratie in te schrijven kunnen beide ouders het kindgebonden budget ontvangen. Het is bij scheiding dan ook belangrijk om te kijken hoe men hier het beste mee om kan gaan.

Zie voor meer informatie over het kindgebonden budget en de alleenstaande >>

CONTACT

Geef een reactie