De basisprincipes van mediation

Er zijn veel mediationstijlen maar in alle methoden staan een aantal principes centraal.
Mediation is op dit moment geen beschermde titel en er bestaan verschillende keurmerken waar onder men kan vallen. Een van de organisaties – de Mfn – heeft gedragsregels opgesteld waar aan bij hen aangesloten mediators zich dienen te houden.

De basisprincipes van mediation bestaat uit de volgende principes:

Vrijwilligheid
Niet vrijblijvend (commitment)
Vertrouwelijkheid/geheimhouding
Neutraliteit van de mediator
Zelfbeschikking van partijen
Openheid
Veiligheid

Contact met vertrOuders  

Basisprincipes van mediation 

♦ Vrijwillig maar niet vrijblijvend – of toch ook weer wel?

Een van de basisprincipes van mediation is dat het vrijwillig is, vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Partijen verplichten zich door middel van het ondertekenen van een mediationovereenkomst tot het zich inspannen. Inspannen om een voor hen beiden  acceptabel resultaat te bereiken. Of het gewenste resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt, staat van te voren niet vast. Partijen echter spreken af om zich hiervoor met vertrouwen in te spannen. Het kan zijn dat één van de partijen zich bij nader inzien toch niet wil inspannen. Indien deze daarin blijft volharden dan zal de mediation al snel mislukken. Eventueel kan deze dan op een later moment weer worden opgestart. Van belang is dat beide partijen dan alsnog tot inzicht zijn gekomen dat mediation de beste weg naar een oplossing is,

De vrijwilligheid bestaat er uit dat de partijen op elk moment met de mediation kunnen stoppen zonder dat er een juridische consequenties zijn van hetgeen besproken is.
In “normale” onderhandelingen kan er gedurende het onderhandelingstraject een bepaalde verwachting zijn ontstaan die juridische gevolgen heeft en waardoor partijen in sommige gevallen niet meer terug kunnen naar hun begin situatie zonder dat er verplichting – tot bijvoorbeeld door onderhandelen of een schadevergoeding – is ontstaan.
Bij mediation hoeft men op basis van de gemaakte afspraken hier niet bang voor te zijn.

♦ Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Alles wat tijdens de mediation wordt besproken, blijft binnen de kring waarin het is besproken. Het kan en mag nooit tegen de ander worden gebruikt. Hetgeen is besproken mag dan ook niet juridisch of op andere wijze tegen de ander in worden gebracht. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waarin partijen vrijuit hun mening en gedachten kunnen uiten.
De mediator zorgt er voor dat de communicatie op een respectvolle wijze wordt gevoerd. Het gesprek mag niet in een ordinaire scheldpartij of een eindeloze welles-nietes-discussie uitlopen. Ook zal het eindeloos herhalen van standpunten door de mediator worden beperkt. Het is beter één keer goed aandacht te besteden aan een standpunt. De eigenaar van het standpunt voelt zich dan gehoord. De andere partij raakt niet geïrriteerd door een eindeloze herhaling van hetzelfde.

♦ Neutraliteit en zelfbeschikking

Partijen vinden zelf de oplossing

De mediation dient zo te lopen dat de besluitvorming door partijen zelf wordt genomen en door beiden partijen worden gedragen. Een van de basispricipes van mediation is dan ook dat de mediator zich volledig neutraal zal moeten opstellen. Hij zal zo min mogelijk zelf  oplossingen aandragen.
Afhankelijk van het soort mediation zal de mediator in bepaalde fases meer of minder sturend optreden om het proces te begeleiden.

Gebleken is dat het beter werkt als partijen zelf de oplossing hebben aangedragen. Zij voelen zich dan meer verantwoordelijk voor deze oplossing. De nakoming van deze oplossing zal dan minder snel naast zich neer wordt gelegd.
Het tegenovergestelde geldt bij een oplossing die door een derde partij wordt opgelegd. Er is dan sneller sprake van een autoriteitsconflict ten aanzien van de oplossing. Men voelt zich immers minder verantwoordelijk om de oplossing te volgen.
Dit is naar mijn mening dan ook de grote kracht van mediation.

Balans door neutraliteit

De neutraliteit van de mediator moet voorkomen dat partijen de mediator tegen elkaar uitspelen. Tevens zorgt het ervoor dat beide partijen op gelijke wijze hun inbreng kunnen doen. Bij eventuele machtsongelijkheden dient de mediator deze te neutraliseren en zo die veilige omgeving te creëren waarin beide partijen aan bod komen.

♦ Openheid en veiligheid

Tijdens het mediationtraject moet er een veilige omgeving ontstaan waar de partijen zich open kunnen uiten. Die veiligheid wordt voor een deel bereikt door de mediation op neutraal grondgebied te laten plaatsvinden. Maar ook door een neutrale mediator die het gezag van partijen krijgt om in te grijpen in het proces.Bijvoorbeeld door in te breken in het gesprek. Maar ook door de eerder genoemde geheimhouding.
De mediator moet er ook voor zorgen dat machtsverhoudingen geneutraliseerd worden tijdens het proces. Deze mogen het proces namelijk niet beïnvloeden.

GRATIS EN VRIJBLIJVEND INFORMATIE GESPREK

Wapenstilstand

Voorafgaand aan de mediation zijn partijen tevens overeengekomen dat zij tijdens het mediation traject alle lopende procedures zullen opschorten. Zij zullen geen nieuwe procedures starten. Ook zullen zij geen tussentijdse sommaties en brieven sturen, dreigementen uit oefenen of elkaar op een andere wijze lastig vallen. Er wordt als het ware een staakt het vuren overeen gekomen.

Het basisprincipe van veiligheid bij de mediation moet er voor zorgen dat partijen alle openheid kunnen betrachten die nodig is en geen verborgen agenda’s achter de hand zullen houden.

TERUG naar MEDIATION-pagina 

Contact

Jullie kunnen contact opnemen voor vragen en meer informatie over mediation of direct een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek met onze scheidingsbemiddelaar/mediator.