Formaliteiten

De formaliteiten die bij uit elkaar gaan wettelijk moeten worden gevolgd hangen af van het feit of er sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen met of zonder samenlevingsovereenkomst. Ook is het van belang of er wel of geen gezamenlijke kinderen zijn. Tot slot is het nog van belang of er sprake is van een geschil dat niet kan worden opgelost.

Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap met kinderen

Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap met kinderen zal er formeel iets meer geregeld moeten worden dan in het geval jullie niet gehuwd of geregistreerd als partner waren en gewoon samenwoonden. In alle gevallen van uit elkaar gaan met kinderen zullen jullie een ouderschapsplan moeten maken.

Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant

Bij scheiding en de ontbinding van en geregistreerd partnerschap dient dit ouderschapsplan zelfs bij de verzoekschrift procedure te worden overlegd. De overige afspraken worden vaak voorafgaand aan de scheiding vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of  vaststellingsovereenkomst met dezelfde inhoud. Deze afspraken gaan samen met nog een hoop andere stukken als bijlage bij het verzoekschrift mee naar de Rechtbank.

Verzoekschrift procedure

Voor de indiening van het verzoek tot scheiden is de medewerking van een advocaat nodig die het verzoekschrift met alle bijbehorende bijlagen bij de Rechtbank indient.  Na behandeling zal de rechtbank een beschikking afgeven. Indien partijen overeenstemming hebben over alle belangrijke punten, zal de procedure niet meer dan een formaliteit zijn. De scheiding zelf of de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is pas een feit als de beschikking van de rechtbank is bijgeschreven in de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Tot die tijd ben je officieel nog gehuwd of geregistreerd als partner.

Contact  met VertrOuders   

Formaliteiten in het scheidingsproces

Ontbinding geregistreerd partnerschap zonder kinderen

Bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap zonder kinderen is een verzoekschrift procedure bij de rechtbank niet nodig. Partijen dienen schriftelijk overeen te komen dat zijn het geregistreerd partnerschap willen ontbinden omdat dit duurzaam is ontwricht. De overeenkomst dient te worden vastgelegd in een verklaring van een notaris of advocaat en die verklaring dient te worden bijgeschreven in de Burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is voltrokken.

Uit elkaar (samenlevingsovereenkomst of niet)

Indien jullie uit elkaar gaan maar niet gehuwd waren of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan dan zijn er eigenlijk weinig formaliteiten. Mogelijk dat een het samenlevingscontract dat jullie zijn aangegaan iets staat over de ontbinding van de overeenkomst. In de meeste samenlevingscontracten staat echter dat als je feitelijk uit elkaar bent (dus niet meer op hetzelfde adres woont) het contract  is ontbonden.

Ook is het mogelijk om eenzijdig of samen schriftelijk te verklaren dat jullie relatie is beëindigd. Dit laatste heeft onze voorkeur omdat er dan duidelijkheid is. Met name in het geval dat één van jullie vlak er na overlijdt en jullie elkaar in testamenten hebben benoemd. In die testamenten is vaak opgenomen dat jullie geen erfgenaam meer van elkaar zijn als de relatie is verbroken.

Geen wettelijke bescherming

Het is dus van belang om na te gaan wat jullie hierover hebben afgesproken. Het nadeel is dat buiten het huwelijk en het geregistreerd partnerschap geen wettelijke regels gelden voor andere relatievormen. Er is geen sprake van wettelijke partneralimentatie of pensioenverevening als jullie dit niet hebben afgesproken.

Dit kan soms voor onredelijke situaties zorgen. Iemand die in een relatie zijn of haar eigen carrière heeft opzij gezet om de ander te faciliteren (huishouding, kinderen, onbetaald werk in het bedrijf van de ander) staat na uit elkaar gaan zonder inkomen en vaak ook zonder vermogen en kansen op straat. Dit zou bij een ontbinding van een huwelijk vaak anders zijn geweest. We pleiten er dan ook voor om al tijdens jullie relatie het scheidingsscenario eens de revue te laten passeren en kijken hoe dat zou uitpakken. Vandaar dat wij ook een persoonlijke juridische scan aanbieden.

Uit elkaar met kinderen

Indien jullie gezamenlijke kinderen hebben en uit elkaar gaan dient er ook een ouderschapsplan te worden opgesteld. Alleen nergens in de wet is een sanctie opgenomen voor het geval jullie dit niet hebben gedaan. Op het moment dat jullie met problemen met elkaar hebben over de kinderen en naar de rechtbank zouden stappen, zal deze eerst om het ouderschapsplan verzoeken.Het plan geeft dus zekerheid en duidelijkheid.

Weinig wettelijke regels vragen om een eigen regeling

Voor samenlevers ontbreken dus wettelijke regels met uitzondering van de regels over gezag en kinderalimentatie. Omdat de samenlevingsovereenkomst en de wettelijke regels meestal niet aansluiten bij de werkelijke situatie, is in onze ogen nog belangrijker voor hen om goede afspraken te maken. Het liefst voor uit elkaar gaan maar anders naderhand.

Omdat het in de meeste gevallen redelijk is om juist van de wettelijke rechten af te stappen, zal begrip voor de situatie en elkaar een goede toekomst gunnen een belangrijke factor zijn voor het slagen van de onderhandelingen. Is dat niet het geval kunnen juist de weinige regels die er wel zijn er voor zorgen dat de kinderen als troef in de onderhandelingen worden ingezet. Onze ervaring is dat hiermee nog nooit iemand beter is geworden.

Geschillen

Indien jullie er samen niet uitkomen zal de rechter gevraagd moeten worden om zich uit te spreken. De zaak zal dan inhoudelijk moeten worden behandeld. Waarschijnlijk zullen jullie in dat geval beiden een eigen advocaat hebben die jullie afzonderlijke belangen behartigd. Indien jullie niet eerder nog geen mediationtraject hebben ingestart,  zal een rechter jullie vaak in eerste instantie verwijzen naar een mediator.

Pas als de mediation is mislukt, zal de rechter de zaak willen behandelen en een uitspraak willen doen. Het nadeel van een uitspraak door de rechter is dat deze niet door jullie samen is overeengekomen. Mogelijk zal de beslissing niet door één van jullie of misschien zelfs niet door jullie beiden gedragen worden. De beslissing is echter wel afdwingbaar. Door de inzet van diverse professionals zoals advocaten, rechtbank, mediatior (en eventueel beroep) zullen de kosten vele malen hoger zijn dan in het geval dat jullie er samen uitgekomen waren.

TERUG naar SCHEIDINGSBEMIDDELING-pagina  

Contact

Jullie kunnen contact opnemen voor vragen en meer informatie over scheidingsbemiddeling of direct een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend informatie gesprek met onze scheidingsbemiddelaar/mediator.