Jullie investering

Inzet en geduld

Hoe groot is jullie investering? Het succes van mediation en scheidingsbemiddeling is voor een deel afhankelijk van het vertrouwen dat jullie in ons hebben.

Voor het uiteindelijke resultaat is het van belang dat jullie open staan voor de mediation . Dat jullie ook echt bereid zijn om samen met ons naar een oplossing te zoeken die voor jullie beiden aanvaardbaar is. Dit is de grootste investering die we van jullie vragen maar deze investering zal jullie ook het meeste opleveren!

Ook zullen jullie moeten investeren in geduld. Een scheiding laat zich niet altijd haasten. Bij het eerste en vaak ook het tweede gesprek gebeurt er heel veel. Helaas lijkt het op dat moment vaak dat een oplossing steeds verder weg komt te staan. Heb geduld en vertrouw in het proces!

Bij coaching is het precies hetzelfde. We kunnen je met heel veel dingen helpen maar uiteindelijk wil je het zelf kunnen.

 

offerte - aanvraag gratis en vrijblijvend gesprek

 

Kosten van uit elkaar gaan

Geen enkele scheiding is gelijk

Iedereen is verschillend zodat ook geen enkele scheiding gelijk is. Waarom zou je iedere scheiding dan ook op dezelfde wijze behandelen? Scheiden is maatwerk bij ons! Dat betekent niet dat we per scheiding steeds het wiel opnieuw gaan uitvinden. We gaan steeds uit van dezelfde principes en structuur. Wel passen we onze dienstverlening steeds aan jullie situatie en ook aan jullie wensen aanpassen. Om de kosten overzichtelijk te houden hebben we onze diensten in verschillende programma’s onder gebracht. Met de juiste informatie kunnen het juiste programma aan jullie situatie koppelen en de kosten aangeven.

“Heb geduld en vertrouw in het proces.” 

De kosten en tijd zijn afhankelijk van een hoop factoren:

1. Wel of geen advocaat

Bij een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap met kinderen, dient de rechter het huwelijk/geregistreerd partnerschap te ontbinden. Dit gebeurd naar aanleiding van een gezamenlijk verzoekschrift dat door een advocaat moet worden ingediend. Hiervoor worden de kosten van de advocaat en de kosten van de rechtbank (griffierechten) in rekening gebracht. Los van de kosten neemt een verzoekschriftprocedure ook nog tijd in beslag.

Tenminste twee weken maar vaker langer.

Als jullie ongehuwd samenleven of een geregistreerd partnerschap zonder kinderen zijn aangegaan dan is geen advocaat en rechtbank nodig. Deze kosten en tijd blijft jullie dus bespaard.

2. Wel of geen kinderen

Indien er kinderen zijn waarover gezag is, dient er een altijd een ouderschapsplan opgesteld te worden. Hierin worden de kinderkosten (of kinderalimentatie), ouderschap of omgang en opvoeding vastgelegd. Het afstemmen en opstellen van het ouderschapsplan kost natuurlijk tijd. Tevens zal er een gesprek met de kinderen moeten plaatsvinden. Voor kinderen vanaf twaalf jaar en ouder is dit zelfs een verplichting die door de rechtbank kan worden opgelegd. Ook hiervoor kan de rechtbank extra tijd nodig hebben.

Jullie bijdrage aan de kosten van de kinderen (kinderkosten of kinderalimentatie) dient te worden vastgesteld. Deze berekeningen kunnen wij maken.

3. Wel of geen eigen huis

Indien jullie samen een eigen huis hebben dient dit te worden verkocht of te worden toegedeeld aan één van jullie. Uiteraard zijn er nog andere oplossingen maar de bovengenoemde oplossingen zijn de meest voorkomende. Het samen aanhouden is ook een optie maar zal in de praktijk vaak niet mogelijk zijn.

Voor de verkoop is het vaak verstandig om een makelaar in dienst te nemen om de woning zo snel mogelijk en voor een zo hoog mogelijke prijs te verkopen.

Wil één van jullie in de woning blijven wonen dan zal er een hypotheek of financieel adviseur moeten worden ingeschakeld om te kijken of en hoe de financiering kan worden aangepast. Ook zal er een taxatierapport moeten worden opgesteld en een notaris worden ingeschakeld.

 

 
4. Wel of geen vermogen, inkomen, pensioen en onderneming

De opbouw en verdeling van vermogen, alimentatie, pensioenen en de aanwezigheid van een eventuele onderneming kunnen nog van invloed zijn op het traject. Om achteraf discussie te voorkomen moeten de afspraken hierover goed worden vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst. Vaak kost het ook nog enige tijd en moeite om samen tot  goede afspraken te komen.

5. Wel of geen gezamenlijk besluit om uit elkaar te gaan

Ook een verschil in emotie, acceptatie en verwerking van de scheiding, kan de voortgang van de scheiding beïnvloeden. Iemand die emotioneel nog niet aan de scheiding toe is, zal vaak onbewust de scheiding vertragen. Dit leidt dan weer vaak tot irritatie bij degene die de scheiding heeft geïnitieerd omdat deze meestal verder is in de verwerking van de scheiding en juist wil doorpakken en de boel afsluiten. Versnellen heeft vaak geen zin en zal tot meer weerstand leiden.

Als één partij vertraagt duidt dit eigenlijk altijd op het feit dat er nog iets is dat weerstand opwekt. Het is de scheidingsbemiddelaar/mediator die er voor moet zorgen dat het proces niet tot stilstand komt maar blijft doorlopen en te achterhalen wat voor de weerstand zorgt. Ook is het de zorg van de mediator om de andere persoon tot geduld te manen en vertrouwen in het proces te laten houden.

 

“Voor het resultaat is het van belang dat jullie echt bereid zijn om naar een oplossing te zoeken die voor jullie beiden aanvaardbaar is.”

Wat is jullie investering in tijd?

Hierboven zijn een aantal elementen genoemd (niet limitatief) die van invloed op het scheidingstraject kunnen zijn. Als een element aanwezig is, zal daar iets mee gedaan moeten worden. Wat er mee gedaan moet worden hangt weer van de situatie en van jullie overeenstemming af.

Gemiddeld

Het is dus lastig om te zeggen hoe lang een scheiding duurt en welke investering in tijd dit jullie en ons kost. Voor een complete scheiding met kinderen hebben wij gemiddeld zo’n 20 tot 30 uur nodig aan gesprekken, communicatie, verzamelen, bestuderen en opstellen van stukken zoals het ouderschapsplan, het convenant. Zijn er geen kinderen of geen financiële belangen dan kan een scheiding beduidend minder tijd kosten.

We kunnen zelfs een scheiding in 1 dag doen. Dat wordt dan wel een hele intensieve dag!

Snel en compleet aanleveren benodigdheden

Door zelf de benodigde stukken goed en op tijd aan te leveren, financiële schema’s geheel in te vullen en serieus om te gaan met het opgegeven huiswerk, kan een enorme tijdwinst worden gemaakt. 

Overzichtelijke programma’s

Om de kosten overzichtelijk te houden, hebben we per programma de prijzen en de omvang van het programma vastgesteld. De programma’s zijn wel flexibel en worden qua inhoud aangepast aan jullie situatie en wensen. Indien meer tijd nodig is dan in het programma is voorzien, informeren we jullie daarover tijdig. Vraag voor meer  informatie over onze programma’s een offerte aan. Beter is nog om telefonisch contact op te nemen voor een offerte. Dan kunnen we beter een inschatting maken welk programma bij je past en wat de investering is. 

 
Mediation is sneller en duurzamer

Een geslaagd mediationtraject is beduidend sneller, duurzamer en goedkoper dan een scheiding waarbij jullie beiden een eigen advocaat hebben. De kans op escalatie is kleiner en omdat jullie de oplossingen samen vinden en wij jullie daar met onze kennis en ervaring mee helpen.

Wij zijn als scheidingsspecialist creatiever en daarmee vaak sneller en duurzamer

Ik kan ook met stelligheid zeggen dat wij een aantal voordelen hebben ten aanzien van advocaten en andere mediators. Vanuit onze notariële en financiële achtergrond en als gecertificeerd scheidingsspecialist, hebben wij een bredere kennis dan menig mediator. We hebben een beter overzicht van alle aspecten die een scheidingstraject met zich meebrengt.

We zijn daardoor creatiever in het vinden van de juiste oplossing dan menig advocaat die vanuit hun beroepsregels dicht bij de wet en haar beperkingen blijft (terwijl dat helemaal niet hoeft) en menig mediator. Hierdoor zijn onze oplossingen duurzamer en komen vaak sneller tot stand. Door ons nazorgtraject kunnen we achteraf ook nog snel zaken bijstellen indien deze in de praktijk toch niet blijken te werken.

 

 “Dat wij een aantal voordelen hebben ten aanzien van advocaten en andere mediators”

Omvang werkzaamheden

De kosten die wij in rekening brengen betreffen de mediation, advies en onderhandeling, berekening van alimentatie en vastlegging van de gemaakte afspraken, zoals omschreven onder UIT ELKAAR of mediation.

Kosten van derden

Overige kosten die in rekening kunnen worden gebracht zijn kosten van derden die in onderling overleg zijn ingeschakeld waaronder de kosten voor het indienen van het verzoekschrift, legeskosten.

Kosten voor de waardering en verdeling of verkoop van de woning, onderneming, en overige vermogensbestanddelen, vallen buiten onze werkzaamheden. Een eventuele onafhankelijke alimentatieberekening en pensioenberekening die door een derde partij wordt gedaan vallen ook buiten onze kosten. Tevens de kosten van externe specialisten zoals coaches, psychologen, kinderbehartigers, financieel adviseurs vallen buiten onze kosten.

 

“Een geslaagd mediationtraject is beduidend sneller en goedkoper.”

Gratis kindgesprek

Bij een scheidingstraject is het ook vaak belangrijk om naar de wensen van de kinderen te luisteren. De gesprekken die wij met de kinderen voeren bieden wij momenteel gratis aan tenzij deze door een externe deskundige zullen worden gevoerd.

Ook gratis evalutiegesprek

Tevens bieden wij jullie een kosteloos evaluatiegesprek aan nadat een periode van een half jaar tot een jaar is verstreken. Bij deze evaluatie kijken we hoe de afspraken die zijn gemaakt worden uitgevoerd en wat jullie beleving hierbij is. Eventuele problemen kunnen dan tijdig worden bijgesteld zodat de kans minimaal is dat afspraken op termijn niet worden nagekomen. 

Subsidie, toevoeging en rechtsbijstand

In sommige gevallen hebben jullie recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen en nog een aantal andere voorwaarden. Er dient dan wel een eigen bijdrage gedaan worden. Sommige gemeenten vergoeden ook deze eigen bijdrage nog. In dat geval zijn de kosten (of een deel ervan) geheel gratis.

Hebben jullie een rechtsbijstandsverzekering? Kijk dan in de polisvoorwaarden of scheidingsbemiddeling/mediation door jullie verzekering wordt vergoed.

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek of vraag een offerte aan

Voordat we met het traject starten nodigen wij  jullie samen uit voor een gratis informatie- of intakegesprek. We kunnen in dat gesprek bespreken wat jullie van ons verwachten en hoe wij dat samen met jullie gaan aanpakken. Tevens kunt u dan kennis maken met onze scheidingsspecialist/mediator. Ook kunnen we beter inschatten welk programma bij jullie past en wat jullie investering zal zijn. Je kunt ook direct een offerte  aanvragen.

Het gesprek is vrijblijvend zodat jullie ook na dit gesprek nergens aan vast zitten. Het kost jullie alleen een half uur tot een uur van jullie tijd. Pas als jullie na het gesprek de opdracht hebben gegeven gaan we aan de slag en zijn pas kosten verschuldigd.

 

 GRATIS EN VRIJBLIJVEND INFORMATIE GESPREK – KLIK HIER  

Kijk bij onze acties of we een speciale aanbieding of actie hebben die misschien van toepassing is en noem de bij de actie genoemde code bij de afspraak voor het informatiegesprek.

Contact

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunnen jullie per email of telefonisch op nummer 06-23882306 contact met ons opnemen of onderstaand contactformulier invullen.